Bærekraft er en integrert del av NorDan Gruppen. Fra verdiplattformen «Perfekt Samspill» går bærekraft som en rød tråd gjennom produktene vi lager, hvordan vi jobber og ansvaret vi tar.

Miljøhensyn har gjennom flere tiår vært en naturlig del av NorDan Gruppens virksomhet. Gjennom konsernstrategien «ecoDigital ready» setter vi forbedringsarbeid knyttet til miljø og digitalisering i sammenheng med bærekraftig utvikling. Slik utvikler vi de beste løsningene med de best egnede verktøyene.

NorDan Gruppen har definert fire tydelige satsningsområder for vårt arbeid med bærekraft: Lokale verdier, fokus på mennesket, ressurseffektivisering, gjennomføring og partnerskap. Satsningsområdene bygger på våre verdier og støtter FNs globale bærekraftsmål.

Lokale verdier

Anstendige arbeidsvilkår fremmer en bærekraftig økonomisk tilvekst, som er positivt for både mennesket og arbeidsmiljøet. Vår produksjon bidrar dermed til arbeidsplasser og økonomisk utvikling og velstand over tid.

Vi er oppmerksomme på vår rolle som en viktig arbeidsgiver i lokalsamfunnene. Virksomheten vår tar derfor et stort sosialt ansvar gjennom å produsere robuste og bærekraftige produkter med minimalt forbruk av ressurser.

Fokus på mennesket

Vi verner om hver enkelt medarbeiders ve og vel og arbeider kontinuerlig med forbedringer i arbeidsmiljøet. Vi er dermed en sikker, helsefremmende og trivelig arbeidsplass med lavt sykefravær og få alvorlige arbeidsulykker.

Vårt arbeid med likestilling tar utgangspunkt i at alle kvinner og menn behandles likt, uavhengig av identitet, tilhørighet, religion, funksjonsevne eller alder. Alle tilbys de samme mulighetene slik at deres personlige ressurser kommer til sin rett.


Ressurseffektivisering

En bærekraftig infrastruktur genererer positive effekter og fremmer økonomisk vekst. Vi tilpasser vår virksomhet med et mer effektivt ressursforbruk og flere rene og miljøvennlige teknikker og industriprosesser for å styrke en bærekraftig utvikling.

Vi strever etter å tilby ressurseffektive og energibesparende produkter som produseres på en bærekraftig måte, samt skape en sikker, sirkulær økonomi der materiale kan gjenbrukes og/eller resirkuleres uten skade for miljøet eller menneskers helse.


Gjennomføring og partnerskap

For å lykkes i arbeidet med bærekraftsmålene og utgjøre en forskjell i byggebransjen har NorDan Gruppen fullt fokus på gjennomføring av konkrete forbedringer og innovasjoner. Vi jobber i aktive partnerskap med våre leverandører og kunder, samt forsknings- og industrinettverk for å lykkes. Vi bruker Mål 17 både som målsetting for og metode i bærekraftsarbeidet i NorDan Gruppen.


Resultater av
NorDan Gruppens
bærekraftsarbeid:

Internt

 • Et bredt sortiment av produkter i Passiv-utførelse eller bedre. Lave U-verdier og lang forventet levetid gir en betydelig energieffektivisering og redusert miljøpåvirkning.
 • Aktiv pådriver av kundene for valg av mer energieffektive løsninger
 • Stort fokus på likestilling i virksomheten
 • Ligger i forkant på dokumentasjon og deklarasjon av produkter fra et livssyklus- og bærekraftsperspektiv.
 • Jobber med innovasjoner innen bærekraft, som for eksempel 3D-printing av produkter i resirkulerbare biokompositt-materialer.
 • Aktivt arbeide for erstatning av kjemikalier innenfor rammene av REACH.
 • Aktivitetskonkurransen myPULS, et helsefremmende tiltak for alle ansatte.
 • NorDan er en betydelig arbeidsgiver på de stedene vi har fabrikker, og vi er opptatte av vårt ansvar i lokalsamfunnet.

Eksternt

 • NorDan Gruppen er hovedsamarbeidspartner med Redd Barna, og støtter prosjektet «Safe Back to School».
 • Tilslutning- og bidrag til eksisterende merkeordninger som f.eks. Svanemerket og BREEAM.
 • Kjøp av trevirke fra bærekraftig skogsdrift gjennom PEFC og FSC.
 • Blant annet blitt tildelt utmerkelsene:
 • «International Quality Innovation Award» til NorDan AB for 3D-printede vinduer i moderne, bærekraftig råmateriale (2020)
 • «Most sustainable product 2020» på BIMobject-plattformen
 • «Årets lærebedrift» tildelt NorDan AS av Rogaland fylkeskommune (2017)